Update Augustus 2021

 

Artikel 1. Inschrijving en opzegging

 1. Inschrijving geschiedt voor het gehele cursusjaar tenzij er sprake is van een op zichzelf staande korte cursus. Door inschrijving wordt u verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
 2. Een eventuele opzegging van het lidmaatschap voor recreanten lessen (incl. recreatie +) kan per contributieperiode (opzeggen per 1 januari, 1 april en 1 september rekening houdende met één maand opzegtermijn. D.w.z. dat opgezegd moet worden uiterlijk 1 december, 1 maart en 1 augustus) en alleen via de website van Kunst en Kracht (zie, ledenadministratie – beëindiging lidmaatschap). Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Kunst en Kracht het recht het lesgeld voor de nieuwe periode bij u in rekening te brengen.
 3. Het lidmaatschap binnen de wedstrijdgroepen wordt aangegaan voor minimaal 1 seizoen (van augustus t/m juli).
 4. Wanneer een leerling na aanvang van een periode instroomt, wordt het lesgeld bepaald in verhouding tot het aantal resterende lessen tot aan het einde van de desbetreffende periode.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het lesgeld over de gehele periode verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de leerling waarbij een doktersverklaring aan Kunst en Kracht wordt verstrekt, of in geval van verhuizing naar een – te veraf gelegen – andere woonplaats, kan hiervan  worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Kunst en Kracht. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Kunst en Kracht.
 6. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per omgaande schriftelijk te worden doorgegeven aan Kunst en Kracht.

 

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van het lesgeld geschiedt uitsluitend via een automatische incasso, waarvoor u bij inschrijving machtiging aan Kunst en Kracht kunt verlenen. Deze machtiging vervalt automatisch wanneer de overeenkomst met Kunst en Kracht rechtsgeldig is opgezegd.
 2. Betalingen via een automatisch incasso voor de recreanten en recreatie + lessen worden in 3 termijnen voldaan. Voor de wedstrijdgroepen geldt dat de contributie per kalender kwartaal zal worden geïncasseerd.
 3. Bij instroming van een leerling in de loop van een betalingsperiode, wordt het lesgeld berekend naar verhouding van een aantal resterende lessen tot het einde van de betalingsperiode.
 4. Indien u niet per automatisch incasso kunt betalen dient u hiervoor zelf contact op te nemen met de ledenadministratie. Eventueel kan een factuur verzonden worden welke per bank betaald kan worden.
 5. Indien u, na daartoe te zijn aangemaand, het verschuldigde lesgeld niet voldoet, kan Kunst en Kracht de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten die Kunst en Kracht in dat verband moet maken, zoals administratie- en aanmaningkosten, incassokosten en overige buitenrechtelijke kosten, zullen dan voor uw rekening komen.
 6. Kunst en Kracht heeft het recht om bij het uitblijven van betaling na aanmaning, de betreffende leerling uit te sluiten van de lessen.
 7. De contributie kan eventueel tussentijds worden verhoogd op grond van afspraken die worden gemaakt tijdens de Algemene Leden Vergadering van Kunst en Kracht.
 8. Ingeval van stornering van de contributie zonder geldige reden, zal een bedrag van €5,00 in rekening worden gebracht

 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Kunst en Kracht die in ernstige mate in strijd zijn
  met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Kunst en Kracht als lesgever dient te worden betracht, is Kunst en Kracht niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodatie waar Kunst en Kracht haar werkzaamheden uitoefent of evenementen organiseert. Evenmin is Kunst en Kracht aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een les of cursus.
 2. Kunst en Kracht is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Kunst en Kracht en of haar docenten.
 3. Voor gebreken terzake van (bijkomende) dienstverlening door Kunst en Kracht is de aansprakelijkheid van Kunst en Kracht beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het contributiebedrag, dan wel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Kunst en Kracht in het kader van de overeenkomst aan de betrokkene in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Kunst en Kracht of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Kunst en Kracht in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Kunst en Kracht, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Kunst en Kracht niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts) personen worden gemaakt.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Kunst en Kracht dan wel van haar docenten, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kunst en Kracht wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
  • Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
  • Kunst en Kracht is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

 

Artikel 4. Risicoacceptatie

 1. De leerling/cursist is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van sport. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een les of cursus en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de leerling/cursist.
 2. De leerling of cursist neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 5. Verzekeringen

 1. Iedere leerling/cursist dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Kunst en Kracht adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Kunst en Kracht zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere leerling/cursist eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. Van diefstal wordt in alle gevallen aangifte gedaan.

 

Artikel 6. Klachtenregeling inzake machtsmisbruik

 1. Kunst en Kracht hanteert een ‘protocol machtsmisbruik’, dat ter inzage ligt op het kantoor van Kunst en Kracht.
 2. Dit protocol treft een regeling in geval van, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten en dergelijke.
 3. Indien er sprake zou kunnen zijn van een dergelijke situatie, kan een klacht worden ingediend bij de vertrouwenscontactpersonen van Kunst en Kracht, Dhr Hans Coolen (h.coolen@kunstenkrachttilburg.nl) of Mw. Caro Andriessen (c.andriessen@kunstenkrachttilburg.nl).
 4. Genoemde vertrouwenscontactpersoon is door het bestuur van Kunst en Kracht benoemd. In geval van een klacht in het kader van ‘machtsmisbruik’ zal deze vertrouwenscontactpersoon de betrokkenen desgewenst en zo mogelijk opvangen en adviseren. Zo nodig wordt de betrokkene vervolgens doorverwezen naar een externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenscontactpersoon van Kunst en Kracht zal vervolgens ook bij het leggen van de noodzakelijke contacten ondersteuning verlenen.

 

Artikel 7. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Kunst en Kracht behoudt zich het recht voor om foto’s en beeldmateriaal te maken tijdens tijdens lessen, cursussen en/of activiteiten. De gemaakte foto’s en het beeldmateriaal zijn eigendom van Kunst en Kracht. Kunst en Kracht behoudt zich het recht om de foto’s en het beeldmateriaal te publiceren voor promotiedoeleinden zonderrecht op vergoeding voor anderen. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 

Artikel 8. Verwerking van data

 1. Kunst en Kracht komt de Algemene Verordening Gegevensbescherming na. Voor zover de afspraken tussen Kunst en Kracht en leden niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens;
 2. Kunst en Kracht en degenen die onder diens gezag handelen zijn verplicht om persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, geheim te houden;
 3. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden volgens de instructies van de verantwoordelijke;
 4. Kunst en Kracht zorgt voor redelijke beveiliging, passend bij de gevoeligheid van de persoonsgegevens. Dit gebeurt door het nemen van zowel technische maatregelen en organisatorische maatregelen;
  Kunst en Kracht heeft de volgende maatregelen genomen ter
  bescherming van de persoonsgegevens:
  • Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke wachtwoorden beschermde accounts;
  • Organisatorische maatregelen zijn bijvoorbeeld het registreren van bezoekers, het screenen van nieuwe medewerkers, en het afsluiten van ruimtes en panden/beveiligde toegang van locaties en apparatuur.
 5. Kunst en Kracht mag persoonsgegevens alleen bewerken in opdracht van de verantwoordelijke, voor het door de verantwoordelijke vastgestelde doel. Kunst en Kracht mag de gegevens dus niet gebruiken voor eigen marketingacties en doeleinden. Kunst en Kracht mag gegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij in opdracht van verantwoordelijke;
 6. Kunst en Kracht mag de gegevens niet verwerken buiten de Europese Unie;
 7. Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal Kunst en Kracht direct (binnen 48 uur) de verantwoordelijke telefonisch en per e-mail op de hoogte brengen, zodat de verantwoordelijke kan inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de AP of betrokkenen. Kunst en Kracht zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Door het invullen en ondertekenen van het Kunst en Kracht aanmeldingsformulier gaat u een overeenkomst aan met de vereniging Kunst en Kracht. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.