Algemene Ledenvergadering – 14-10-2020

Beste leden,

Hierbij de laatste uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van volgende week woensdag. Als u aanwezig wilt zijn om mee te vergaderen en besluiten, geef u dan op via s.dusee@kunstenkrachttilburg.nl, zodat we op een coronabestendige manier bijeen kunnen komen.
Vooralsnog blijven we binnen de limiet van 30 mensen en zal de ALV fysiek plaatsvinden in het clubgebouw van de vereniging: de Salto, van Maarseveenstraat 105.
De financiële stukken zijn voor de vergadering in te zien, mocht u meer tijd willen om die te lezen dan kunt u een afspraak maken om deze eerder te komen inzien. De notulen van de vorige ALV worden aan de deelnemers van te voren toegestuurd.
Agenda

 1. Opening
 2. Notulen ALV 1-7-2019
 3. Terugblik afgelopen verenigingsjaar
 4. Financieel jaarverslag
  a. Advies gevraagd aan de Kascommissie m.b.t. het jaarverslag
  b. Goedkeuring gevraagd aan de ALV voor het jaarverslag
  c. Vaststellen (nieuwe) Kascommissie
  d. Goedkeuring gevraagd aan de ALV voor een contributieverhoging
  e. Goedkeuring gevraagd aan de ALV om de incassering van 4x naar 3x per jaar te veranderen
 5. Benoemen ereleden
 6. Toetreden en aftreden van bestuursleden
  a. Decharge gevraagd van een aantal bestuursleden (bij verstek)
  b. Benoeming gevraagd van een aantal bestuursleden
 7. Sluiting